วิทยาลัยเชียงราย

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 โปรแกรมวิชา : เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃเธšเธฑเธเธŠเธต
 สาขาวิชา : เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃเธšเธฑเธเธŠเธต

ใช้เมาส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
 1.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(บังคับเรียน 1 วิชา)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02103 ASEAN Education
 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
 1.1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(เลือก 2 วิชา)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01109 Personality and Social Etiquette Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
3(3-0-6)
07102 Knowledge Transfer Methodology
 วิธีวิทยาการถ่ายทอดเรียนรู้
3(3-0-6)
01101 Thai Politics and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3(3-0-6)
01102 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
01106 Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
02101 Psychology of Modern Life
 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3(3-0-6)
02102 Civilization and Local Wisdom
 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03102 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
42202 Basic Chinese 2
 ภาษาจีนระดับต้น 2
3(3-0-6)
03201 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0-6)
03106 Thai Language for Usage
 การใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
03101 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
03202 English 4
 ภาษาอังกฤษ 4
3(3-0-6)
42201 Basic Chinese 1
 ภาษาจีนระดับต้น 1
3(3-0-6)
03108 English for Profession
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ
3(2-2-5)
03103 Business Thai
 ภาษาไทยธุรกิจ
3(3-0-6)
 1.2.1 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์(บังคับเรียน 2 วิชา)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03102 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
03101 English for Everyday Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
 1.2.2 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์(เลือก 2 วิชา)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03207 Academic Report Writing
 การเขียนรายงานทางวิชาการ
3(3-0-6)
03206 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
3(3-0-6)
03111 Chinese for Learning
 ภาษาจีนเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
03110 Chinese for Daily-Life Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
03103 Business Thai Language
 ภาษาไทยธุรกิจ
3(3-0-6)
03106 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
03108 Reading and Writing English for Daily-Life Communication
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
03107 Thai Language for CommunicationListening and Speaking English for Daily-Life Communication
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(บังคับเรียน 1 วิชา)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05209 Learning in Digital Society with ICT
 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
3(3-0-6)
 1.3.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(เลือกเรียน 2 วิชา)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
04101 Science Man and Environment
 วิทยาศาสตร์ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
05208 Creative Thinking and Creative Problems Solving
 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
3(3-0-6)
05104 Digital Literacy for 21st Century
 ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
05207 Innovative Thinking and Decision Making
 การคิดเชิงนวัตกรรมและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
05105 Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up
 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่
3(3-0-6)
07106 Holistic Health Care
 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
3(3-0-6)
05103 Mathematics and Statistics
 คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป
3(3-0-6)
05108 Internet of Thing for Everyone
 การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสำหรับทุกคน
3(3-0-6)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    93 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
11201 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
11106 Introduction to Accounting Principles
 หลักการบัญชีขั้นต้น
3(3-0-6)
10302 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
10204 Principle of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
11301 Business Taxation
 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
17301 Basic Management
 การบริหารจัดการเบื้องต้น
3(3-0-6)
10203 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
10105 Business Ethics and Law
 จริธรรมและกฎหมายทางธุรกิจ
3(3-0-6)
03203 English for Business
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ
3(3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    51 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
11411 Accounting Simulation Games for Modern business 2
 เกมการจำลองทางการบัญชีเพื่อธุรกิจสมัยใหม่ 2
3(2-2-5)
11410 Accounting Simulation Games for Modern business 1
 เกมการจำลองทางการบัญชีเพื่อธุรกิจสมัยใหม่ 1
3(2-2-5)
11402 Auditing
 การสอบบัญชี
3(3-0-6)
11311 Cost Accounting
 การบัญชีต้นทุน
3(3-0-6)
11409 Seminar in Financial Accounting
 สัมมนาการบัญชี
3(3-0-6)
11407 Internal Control and Internal Audit
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)
11313 Tax Accounting
 การบัญชีภาษีอากร
3(3-0-6)
11203 Intermediate Accounting 1
 การบัญชีชั้นกลาง 1
3(3-0-6)
11413 Software Application in Accounting
 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานทางบัญชี
3(2-2-5)
11408 Accounting Information Systems
 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
11315 Financial Report and statement Analysis
 การรายงานและการวิเคราะห์งบการเงิน
3(3-0-6)
11304 Advanced Accounting 1
 การบัญชีชั้นสูง 1
3(3-0-6)
11412 Introduction to Accounting Office
 ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติงานสำนักบัญชี
3(3-0-6)
11305 Advanced Accounting II
 การบัญชีชั้นสูง 2
3(3-0-6)
11312 Managerial Cost Accounting
 การบัญชีบริหาร
3(3-0-6)
11418 Accounting Research
 วิจัยทางการบัญชี
3(3-0-6)
11204 Intermediate Accounting 2
 การบัญชีชั้นกลาง 2
3(3-0-6)
 2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
11310 International Accounting
 การบัญชีระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
11314 Profit Planning and Control
 การการวางแผนและควบคุมทางการบัญชี
3(3-0-6)
11317 Modern Budgeting
 การงบประมาณยุคใหม่
3(3-0-6)
11103 Financial Accounting
 การบัญชีการเงิน
3(3-0-6)
11318 Specialized Accounting
 การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(3-0-6)
11205 Accounting Software Package
 โปรแกรมสำเร็จทางการบัญชี
3(3-0-6)
11401 Accounting Theory
 ทฤษฎีการบัญชี
3(3-0-6)
11416 Accounting Information System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
11417 Information System Security and Control
 การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการควบคุม
3(3-0-6)
10404 Pre3Cooperative Education
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
11405 Problems in Auditing
 ปัญหาการสอบบัญชี
3(3-0-6)
11414 Information System Audit and Control
 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
11316 Profit Planning and Control
 การวางแผนกำไรและควบคุม
3(3-0-6)
10405 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
11319 Tax Planning
 การวางแผนภาษีอากร
3(3-0-6)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | วิทยาลัยเชียงราย | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : Visionnet