วิทยาลัยเชียงราย

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 โปรแกรมวิชา : เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃ
 สาขาวิชา : เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃ

ใช้เมาส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์    12 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ บังคับ 2    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03101 English for Everyday Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
03102 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ เลือก 2    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03107 Thai Language for CommunicationListening and Speaking English for Daily-Life Communication
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
03103 Business Thai
 ภาษาไทยธุรกิจ
3(3-0-6)
03207 Academic Report Writing
 การเขียนรายงานทางวิชาการ
3(3-0-6)
03206 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
3(3-0-6)
03110 Chinese for Daily-Life Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
03108 Reading and Writing English for Daily-Life Communication
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
03106 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
03111 Chinese for Learning
 ภาษาจีนเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บังคับ 1    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02103 ASEAN Education
 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
 1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลือก 2    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02101 Psychology of Modern Life
 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3(3-0-6)
02102 Civilization and Local Wisdom
 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
01102 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
01106 Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
07102 Knowledge Transfer Methodology
 วิธีวิทยาการถ่ายทอดเรียนรู้
3(3-0-6)
01109 Personality and Social Etiquette Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
3(3-0-6)
01101 Thai Politics and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3(3-0-6)
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ บังคับ 1    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05209 Learning in Digital Society with ICT
 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
3(3-0-6)
 1.3.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เลือก 2    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05208 Creative Thinking and Creative Problems Solving
 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
3(3-0-6)
05105 Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up
 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่
3(3-0-6)
07106 Holistic Health Care
 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
3(3-0-6)
05103 Mathematics and Statistics
 คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป
3(3-0-6)
05108 Internet of Thing for Everyone
 การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสำหรับทุกคน
3(3-0-6)
05207 Innovative Thinking and Decision Making
 การคิดเชิงนวัตกรรมและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
05104 Digital Literacy for 21st Century
 ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
04101 Science Man and Environment
 วิทยาศาสตร์ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    93 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
17301 Basic Management
 การบริหารจัดการเบื้องต้น
3(3-0-6)
03203 English for Business
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ
3(3-0-6)
11106 Introduction to Accounting Principles
 หลักการบัญชีขั้นต้น
3(3-0-6)
10105 Business Ethics and Law
 จริธรรมและกฎหมายทางธุรกิจ
3(3-0-6)
10403 Entrepreneurship
 การประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
11301 Business Taxation
 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
10204 Principle of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
14406 Analysis of feasibility of the project
 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
3(3-0-0)
 2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    60 หน่วยกิต
 2.3 กลุ่มวิชาภาคทฤษฏี    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
17304 Consumer Behavior for Modern Business
 พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการบริหารสินค้าในธุรกิจสมัยใหม่
3(3-0-6)
17302 Supply Chain Management for Modern Business
 การจัดการห่วงโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจสมัยใหม่
3(3-0-6)
17401 Strategic Management for Modern Business
 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับสมัยใหม่
3(3-0-6)
17308 Service Quality Management
 การจัดการคุณภาพงานบริการ
3(3-0-6)
17303 Modern Business Management
 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
3(3-0-6)
17306 Management Franchise Business
 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
3(3-0-6)
17307 Building Confidence in Teamwork
 การสร้างความเชื่อมั่นในทีมงาน
3(3-0-6)
17305 Integrated Marketing Communication in Modern Business
 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในธุรกิจสมัยใหม่
3(3-0-6)
 2.4 กลุ่มวิชาภาคปฏิบัติ    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
17407 Work-based Learning in Modern Business Operation and Management 4
 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 4
3(0-6-3)
17413 Seminar in Modern Business
 สัมมนาธุรกิจสมัยใหม่
3(2-2-5)
17406 Work-based Learning in Modern Business Operation and Management 3
 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 3
3(0-6-3)
17410 Work-based Learning in Modern Business Operation and Management 7
 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 7
3(0-6-3)
17404 Work-based Learning in Modern Business Operation and Management 1
 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 1
3(0-6-3)
17408 Work-based Learning in Modern Business Operation and Management 5
 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 5
3(0-6-3)
17405 Work-based Learning in Modern Business Operation and Management 2
 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 2
3(0-6-3)
17411 Work-based Learning in Modern Business Operation and Management 8
 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 8
3(0-6-3)
17412 Business Research for Modern Management
 การวิจัยสำหรับธุรกิจสมัยใหม่
3(2-2-5)
17409 Work-based Learning in Modern Business Operation and Management 6
 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 6
3(0-6-3)
17402 Modern Business Operations
 การดําเนินงานธุรกิจสมัยใหม่
3(2-2-5)
17403 Customer Behavior and Excellent Service
 พฤติกรรมลูกค้าและการให้บริการลูกค้าอย่างประทับใจ
3(2-2-5)
 2.5 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
16414 Business Intelligence
 ธุรกิจอัจฉริยะ
3(3-0-6)
10204 Principle of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
16304 Creative Digital Innovation
 นวัตกรรมสร้างสรรค์บนสื่อดิจิทัล
3(3-0-6)
14201 Management Psychology
 จิตวิทยาการจัดการ
3(3-0-6)
16301 Digital Marketing Strategies
 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
16106 Quantitative Analysis
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3(3-0-6)
12410 Promotion Management
 การจัดการการส่งเสริมการตลาด
3(3-0-6)
16105 Business Managerial Finance
 การเงินเพื่อการจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)
14305 Modern Management
 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 3.1 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | วิทยาลัยเชียงราย | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : Visionnet