วิทยาลัยเชียงราย

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 โปรแกรมวิชา : เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃเธ•เธฅเธฒเธ”เธ”เธดเธˆเธดเธ—เธฑเธฅ
 สาขาวิชา : เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃเธ•เธฅเธฒเธ”เธ”เธดเธˆเธดเธ—เธฑเธฅ

ใช้เมาส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์    12 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ บังคับ 2    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03102 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
03101 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ เลือก 2    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03202 English 4
 ภาษาอังกฤษ 4
3(3-0-6)
42201 Basic Chinese 1
 ภาษาจีนระดับต้น 1
3(3-0-6)
03201 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0-6)
03108 English for Profession
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ
3(2-2-5)
42202 Basic Chinese 2
 ภาษาจีนระดับต้น 2
3(3-0-6)
03106 Thai Language for Usage
 การใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
03103 Business Thai
 ภาษาไทยธุรกิจ
3(3-0-6)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บังคับ 1    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02103 Language and Communication
 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
 1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลือก 2    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02102 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
3(3-0-6)
02101 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
01102 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
01101 Thai Politics and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3(3-0-6)
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ บังคับ 1    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13105 Computer and Business Information Technology
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
3(2-2-4)
 1.3.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เลือก 2    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05101 Basic Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
04101 Science, Man and Environment
 วิทยาศาสตร์ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
05102 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    96 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    45 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10105 Business Ethics and Law
 จริธรรมและกฎหมายทางธุรกิจ
3(3-0-6)
12101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3(3-0-6)
10302 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
10203 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
10106 Business Mathematics
 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
3(3-0-6)
10303 Business Quantitative Methods
 วิธีการเชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
11106 Introduction to Accounting Principles
 หลักการบัญชีขั้นต้น
3(3-0-6)
11301 Business Taxation
 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
10301 Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
12202 Consumer Behavior
 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
10403 Entrepreneurship
 การประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
03203 English for Business 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 1
3(3-0-6)
03204 English for Business 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2
3(3-0-6)
10204 Principle of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
11201 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
16301 Digital Marketing Strategies
 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
16302 Digital Distribution Channels
 ช่องทางดิจิทัลในการจัดจำหน่าย
3(0-0-0)
16304 Creative Digital Innovation
 นวัตกรรมสร้างสรรบนสื่อดิจิทัล
3(0-0-0)
16401 Digital Marketing Research
 วิจัยการตลาดดิจิทัล
3(0-0-0)
16303 Digital Planning and Analysis
 การวางแผนและการวิเคราะห์ทางดิจิทัล
3(3-0-6)
16201 Business Laws and Ethics
 หลักการเบื้องต้นของสื่อออนไลน์และการตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
16402 Seminar in Digital Marketing
 สัมมนาการตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
16202 Introduction of Digital Business
 ธุรกิจดิจิทัลเบื้องต้น
3(3-0-6)
12206 Product and Brand Management
 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
3(0-0-0)
163402 Mobile Marketing
 การตลาดบนการสื่อสารไร้สาย
3(3-0-6)
12207 Pricing and Budgeting Managment
 การจัดการการตั้งราคาและงบประมาณ
3(0-0-0)
12208 Integrated Marketing Communication Management
 การจัดการการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(0-0-0)
 2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
16414 Business Intelligence
 ธุรกิจอัจฉริยะ
3(3-0-6)
10405 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
10404 Pre3Cooperative Education
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
14215 International Trade and Investment
 การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
16413 Knowledge Discovery in Business Database
 การค้นหาความรู้สำหรับฐานข้อมูลธุรกิจ
3(2-2-4)
16410 Current Issues in Digital Marketing
 ประเด็นสำคัญทางด้านการตลาดดิจิทัล
3(0-0-0)
13307 Electronic Commerce
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-0)
16310 Digital Marketing Content and Design
 การออกแบบเนื้อหาบนการตลาดดิจิทัล
3(0-0-0)
10204 Production and Operations Management
 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
3(3-0-6)
12411 Entrepreneurial Marketing Management
 การจัดการการตลาดสําหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
16311 Digital Marketing Tools and Techniques
 เครื่องมือและเทคนิคด้านการตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 3.1 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | วิทยาลัยเชียงราย | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : Visionnet