วิทยาลัยเชียงราย

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 โปรแกรมวิชา : เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃ
 สาขาวิชา : เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃ

ใช้เมาส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
 1.1.1 บังคับเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02103 Language and Communication
 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
 1.1.2 เลือกเรียน    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02101 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
01101 Thai Politics and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3(3-0-6)
01102 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
02108 Philosophy
 ปรัชญา
3(3-0-6)
02102 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
3(3-0-6)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์    12 หน่วยกิต
 1.2.1 บังคับเรียน    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03101 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
03102 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
 1.2.2 เลือกเรียน    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03108 English for Profession
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ
3(2-2-5)
03201 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0-6)
03103 Business Thai
 ภาษาไทยธุรกิจ
3(3-0-6)
42201 Basic Chinese 1
 ภาษาจีนระดับต้น 1
3(3-0-6)
03202 English 4
 ภาษาอังกฤษ 4
3(3-0-6)
03106 Thai Language for Usage
 การใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
42202 Basic Chinese 2
 ภาษาจีนระดับต้น 2
3(3-0-6)
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
 1.3.1 บังคับเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13105 Computer and Business Information Technology
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
3(2-2-4)
 1.3.2 เลือกเรียน    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05102 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
05101 Basic Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
04101 Science, Man and Environment
 วิทยาศาสตร์ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    96 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    45 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10203 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
10302 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
11202 Managerial Accounting
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-0)
10105 Business Ethics and Law
 จริธรรมและกฎหมายทางธุรกิจ
3(3-0-6)
03203 English for Business 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 1
3(3-0-6)
03204 English for Business 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2
3(3-0-6)
10204 Principle of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
11201 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
12101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3(3-0-6)
10403 Entrepreneurship
 การประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
13201 Management Information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
10303 Business Quantitative Methods
 วิธีการเชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
11106 Introduction to Accounting Principles
 หลักการบัญชีขั้นต้น
3(3-0-6)
10301 Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
10401 Business Research Methods
 วิธีวิจัยธุรกิจ
3(3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
14201 Management Psychology
 จิตวิทยาการจัดการ
3(3-0-6)
14305 Modern Management
 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่
3(3-0-0)
14407 Seminar in Management
 สัมมนาการจัดการ
3(3-0-0)
 2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก    42 หน่วยกิต
 2.3.1 กลุ่มวิชาเอกเลือกการจัดการธุรกิจสุขภาพ    42 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
55106  
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น
2(2-0-4)
55105  
 ระบบการทำงานในหน่วยบริการสุขภาพ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ฯ
2(1-2-3)
55102  
 สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
1(1-0-2)
15402 Facial Treatments
 การดูแลใบหน้า
3(3-0-6)
15101 Introduction to Spa
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสปา
3(3-0-6)
55109  
 การช่วยเหลือดูแลด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
2(2-0-4)
55107  
 การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
3(3-0-6)
55103  
 ระบบการจัดการและอาหารสำหรับผู้ป่วย
1(1-0-2)
15201 Basic Western Spa Massage
 พื้นฐานสปาตะวันตก
3(3-0-6)
55192  
 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
3(0-12-3)
15102 Thai Massage for Health
 การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
55191  
 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใช้บริการ
3(0-12-3)
55108  
 การช่วยเหลือดูแลเด็กและวัยรุ่น
2(2-0-4)
00102  
 พัฒนาการตามวัยกับความต้องการของมนุษย์
2(2-0-4)
15401 Aesthetic Health Treatments
 การดูแลสุขภาพความงาม
3(3-0-6)
15302 Reception for Spa Business
 การต้อนรับและประชาสัมพันธ์สําหรับธุรกิจสปา
3(3-0-6)
15202 Western Spa Aromatherapy
 สปาตะวันตก-อโรมาเทอราพี
3(3-0-6)
55193  
 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลเด็กและวัยรุ่น
2(0-8-2)
00101  
 ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย์
2(2-0-4)
15403 Body Treatment
 การดูแลรักษาร่างกาย
3(3-0-6)
15304 Tourism Behavior
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3(3-0-6)
00103  
 การสื่อสารและการทำงานเป็นทีมในการให้บริการสุขภาพ
2(2-0-4)
15303 Spa Development
 การพัฒนาธุรกิจสปา
3(3-0-6)
55194  
 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลด้านสูติศาสตร์
2(0-8-2)
55110  
 การช่วยเหลือดูแลผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
1(1-0-2)
55101  
 หลักกฎหมาย ขอบเขตและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
1(1-0-2)
15301 Marketing for Spa Business
 การตลาดสําหรับธุรกิจสปา
3(3-0-6)
55104  
 เทคนิคการช่วยเหลือดูแลผู้ใช้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | วิทยาลัยเชียงราย | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : Visionnet