วิทยาลัยเชียงราย

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 โปรแกรมวิชา : เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃ
 สาขาวิชา : เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃ

ใช้เมาส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
 1.1.1 บังคับเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02103 Language and Communication
 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
 1.1.2 เลือกเรียน    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02101 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
01101 Thai Politics and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3(3-0-6)
01102 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
02108 Philosophy
 ปรัชญา
3(3-0-6)
02102 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
3(3-0-6)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์    12 หน่วยกิต
 1.2.1 บังคับเรียน    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03101 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
03102 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
 1.2.2 เลือกเรียน    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03108 English for Profession
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ
3(2-2-5)
03201 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0-6)
03103 Business Thai
 ภาษาไทยธุรกิจ
3(3-0-6)
42201 Basic Chinese 1
 ภาษาจีนระดับต้น 1
3(3-0-6)
03202 English 4
 ภาษาอังกฤษ 4
3(3-0-6)
03106 Thai Language for Usage
 การใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
42202 Basic Chinese 2
 ภาษาจีนระดับต้น 2
3(3-0-6)
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
 1.3.1 บังคับเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13105 Computer and Business Information Technology
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
3(2-2-4)
 1.3.2 เลือกเรียน    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05102 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
04101 Science, Man and Environment
 วิทยาศาสตร์ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
05101 Basic Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    96 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    45 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10403 Entrepreneurship
 การประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
13201 Management Information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
10302 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
03203 English for Business 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 1
3(3-0-6)
03204 English for Business 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2
3(3-0-6)
11201 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
10204 Principle of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
10303 Business Quantitative Methods
 วิธีการเชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
11106 Introduction to Accounting Principles
 หลักการบัญชีขั้นต้น
3(3-0-6)
12101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3(3-0-6)
10301 Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
10401 Business Research Methods
 วิธีวิจัยธุรกิจ
3(3-0-6)
10105 Business Ethics and Law
 จริธรรมและกฎหมายทางธุรกิจ
3(3-0-6)
11202 Managerial Accounting
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-0)
10203 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
14305 Modern Management
 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่
3(3-0-0)
14201 Management Psychology
 จิตวิทยาการจัดการ
3(3-0-6)
14407 Seminar in Management
 สัมมนาการจัดการ
3(3-0-0)
 2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก    42 หน่วยกิต
 2.3.1 กลุ่มวิชาเอกเลือกการจัดการทั่วไป    42 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
14416 International Business Negotiation
 การเจรจาทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
14316 International Logistics
 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
14315 Hospitality Management
 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0-6)
14314 Tourism Business Management
 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
3(3-0-6)
10204 Production and Operations Management
 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
3(3-0-6)
11301 Business Taxation
 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
14415 Electronic Commerce for Tourism Business
 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว
3(3-0-6)
14206 Conflict Management and Negotiation Technique
 การบริหารความขัดแย้งและเทคนิคการเจรจาต่อรอง
3(3-0-0)
14205 International Business Management
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-0)
14216 International Trade and Law
 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
14212 English for Tourism
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
14202 Labor Relations Management
 การบริหารแรงงานสัมพันธ์
3(3-0-0)
10404 Pre3Cooperative Education
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
14308 Small Business Management
 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3(3-0-0)
14318 Management of Electronic Commerce in International Business
 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-0)
14310 Compensation Administration
 การบริหารค่าตอบแทน
3(3-0-0)
14204 Office Management
 การจัดการสำนักงาน
3(3-0-0)
14217 Export and Import Management
 การจัดการเพื่อการส่งออกและนำเข้า
3(3-0-6)
14317 International Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
14215 International Trade and Investment
 การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
14303 Risk Management
 การจัดการความเสี่ยง
3(3-0-0)
14309 Communication Organizations
 การสื่อสารในองค์การ
3(3-0-0)
14214 Introduction to Tourism
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
10405 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
14411 Business Plan for Entrepreneur
 การเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
14410 Personnel Development and Training
 การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม
3(3-0-0)
14406 Analysis of feasibility of the project
 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
3(3-0-0)
14304 Quality Management
 การจัดการคุณภาพ
3(3-0-0)
14213 Ethics and Psychology for Service Industry
 จริยธรรมและจิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0-6)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | วิทยาลัยเชียงราย | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : Visionnet