วิทยาลัยเชียงราย

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 โปรแกรมวิชา : เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃเธšเธฑเธเธŠเธต
 สาขาวิชา : เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃเธšเธฑเธเธŠเธต

ใช้เมาส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
 1.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(บังคับเรียน 1 วิชา)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02103 Language and Communication
 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
 1.1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(เลือก 2 วิชา)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02102 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
3(3-0-6)
01101 Thai Politics and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3(3-0-6)
02101 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
01102 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
42202 Basic Chinese 2
 ภาษาจีนระดับต้น 2
3(3-0-6)
03201 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0-6)
03106 Thai Language for Usage
 การใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
03101 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
03202 English 4
 ภาษาอังกฤษ 4
3(3-0-6)
42201 Basic Chinese 1
 ภาษาจีนระดับต้น 1
3(3-0-6)
03108 English for Profession
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ
3(2-2-5)
03103 Business Thai
 ภาษาไทยธุรกิจ
3(3-0-6)
03102 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
 1.2.1 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์(บังคับเรียน 2 วิชา)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03102 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
03101 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
 1.2.2 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์(เลือก 2 วิชา)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03201 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0-6)
03103 Business Thai
 ภาษาไทยธุรกิจ
3(3-0-6)
03108 English for Profession
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ
3(2-2-5)
42202 Basic Chinese 2
 ภาษาจีนระดับต้น 2
3(3-0-6)
03106 Thai Language for Usage
 การใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
42201 Basic Chinese 1
 ภาษาจีนระดับต้น 1
3(3-0-6)
03202 English 4
 ภาษาอังกฤษ 4
3(3-0-6)
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(บังคับเรียน 1 วิชา)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13105 Computer and Business Information Technology
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
3(2-2-4)
 1.3.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(เลือกเรียน 2 วิชา)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05102 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
05101 Basic Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
04101 Science, Man and Environment
 วิทยาศาสตร์ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    96 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    45 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10403 Entrepreneurship
 การประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
10105 Business Ethics and Law
 จริธรรมและกฎหมายทางธุรกิจ
3(3-0-6)
10301 Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
11201 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
11301 Business Taxation
 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
11106 Introduction to Accounting Principles
 หลักการบัญชีขั้นต้น
3(3-0-6)
10303 Business Quantitative Methods
 วิธีการเชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
12101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3(3-0-6)
13201 Management Information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
10302 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
10204 Principle of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
10203 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
03204 English for Business 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2
3(3-0-6)
03203 English for Business 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 1
3(3-0-6)
11418 Accounting Research
 วิจัยทางการบัญชี
3(3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
11304 Advanced Accounting 1
 การบัญชีชั้นสูง 1
3(3-0-6)
11305 Advanced Accounting II
 การบัญชีชั้นสูง 2
3(3-0-6)
11402 Auditing
 การสอบบัญชี
3(3-0-6)
11313 Tax Accounting
 การบัญชีภาษีอากร
3(3-0-6)
11311 Cost Accounting
 การบัญชีต้นทุน
3(3-0-6)
11312 Managerial Cost Accounting
 การบัญชีบริหาร
3(3-0-6)
11408 Accounting Information Systems
 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
11204 Intermediate Accounting 2
 การบัญชีชั้นกลาง 2
3(3-0-6)
11409 Seminar in Financial Accounting
 สัมมนาการบัญชี
3(3-0-6)
11407 Internal Control and Internal Audit
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)
11203 Intermediate Accounting 1
 การบัญชีชั้นกลาง 1
3(3-0-6)
11315 Financial Report and statement Analysis
 การรายงานและการวิเคราะห์งบการเงิน
3(3-0-6)
 2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
11317 Modern Budgeting
 การงบประมาณยุคใหม่
3(3-0-6)
11103 Financial Accounting
 การบัญชีการเงิน
3(3-0-6)
10404 Pre3Cooperative Education
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
11405 Problems in Auditing
 ปัญหาการสอบบัญชี
3(3-0-6)
10405 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
11314 Profit Planning and Control
 การการวางแผนและควบคุมทางการบัญชี
3(3-0-6)
11318 Specialized Accounting
 การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(3-0-6)
11401 Accounting Theory
 ทฤษฎีการบัญชี
3(3-0-6)
11416 Accounting Information System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
11417 Information System Security and Control
 การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการควบคุม
3(3-0-6)
11205 Accounting Software Package
 โปรแกรมสำเร็จทางการบัญชี
3(3-0-6)
11310 International Accounting
 การบัญชีระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
11414 Information System Audit and Control
 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
11316 Profit Planning and Control
 การวางแผนกำไรและควบคุม
3(3-0-6)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | วิทยาลัยเชียงราย | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : Visionnet