วิทยาลัยเชียงราย

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 โปรแกรมวิชา : เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃ
 สาขาวิชา : เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃ

ใช้เมาส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
 1.1.1 บังคับเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02103 Language and Communication
 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
 1.1.2 เลือกเรียน    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02102 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
3(3-0-6)
02108 Philosophy
 ปรัชญา
3(3-0-6)
01101 Thai Politics and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3(3-0-6)
02101 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
01102 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์    12 หน่วยกิต
 1.2.1 บังคับเรียน    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03101 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
03102 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
 1.2.2 เลือกเรียน    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03103 Business Thai
 ภาษาไทยธุรกิจ
3(3-0-6)
42202 Basic Chinese 2
 ภาษาจีนระดับต้น 2
3(3-0-6)
03202 English 4
 ภาษาอังกฤษ 4
3(3-0-6)
42201 Basic Chinese 1
 ภาษาจีนระดับต้น 1
3(3-0-6)
03108 English for Profession
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ
3(2-2-5)
03201 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0-6)
03106 Thai Language for Usage
 การใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
 1.3.1 บังคับเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13105 Computer and Business Information Technology
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
3(2-2-4)
 1.3.2 เลือกเรียน    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
04101 Science, Man and Environment
 วิทยาศาสตร์ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
05101 Basic Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
05102 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    96 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    45 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10403 Entrepreneurship
 การประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
12101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3(3-0-6)
10301 Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
11106 Introduction to Accounting Principles
 หลักการบัญชีขั้นต้น
3(3-0-6)
10303 Business Quantitative Methods
 วิธีการเชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
13201 Management Information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
10203 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
03203 English for Business 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 1
3(3-0-6)
03204 English for Business 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2
3(3-0-6)
10204 Principle of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
11201 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
11202 Managerial Accounting
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-0)
10105 Business Ethics and Law
 จริธรรมและกฎหมายทางธุรกิจ
3(3-0-6)
10401 Business Research Methods
 วิธีวิจัยธุรกิจ
3(3-0-6)
10302 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
14201 Management Psychology
 จิตวิทยาการจัดการ
3(3-0-6)
14407 Seminar in Management
 สัมมนาการจัดการ
3(3-0-0)
14305 Modern Management
 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่
3(3-0-0)
 2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก    42 หน่วยกิต
 2.3.1 กลุ่มวิชาเอกเลือกการจัดการทั่วไป
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
14206 Conflict Management and Negotiation Technique
 การบริหารความขัดแย้งและเทคนิคการเจรจาต่อรอง
3(3-0-0)
14415 Electronic Commerce for Tourism Business
 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว
3(3-0-6)
11301 Business Taxation
 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
10204 Production and Operations Management
 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
3(3-0-6)
14314 Tourism Business Management
 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
3(3-0-6)
14315 Hospitality Management
 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0-6)
14316 International Logistics
 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
14416 International Business Negotiation
 การเจรจาทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
14213 Ethics and Psychology for Service Industry
 จริยธรรมและจิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0-6)
14304 Quality Management
 การจัดการคุณภาพ
3(3-0-0)
14406 Analysis of feasibility of the project
 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
3(3-0-0)
14410 Personnel Development and Training
 การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม
3(3-0-0)
14411 Business Plan for Entrepreneur
 การเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
10405 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
14214 Introduction to Tourism
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
14309 Communication Organizations
 การสื่อสารในองค์การ
3(3-0-0)
14303 Risk Management
 การจัดการความเสี่ยง
3(3-0-0)
14215 International Trade and Investment
 การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
14317 International Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
14217 Export and Import Management
 การจัดการเพื่อการส่งออกและนำเข้า
3(3-0-6)
14204 Office Management
 การจัดการสำนักงาน
3(3-0-0)
14310 Compensation Administration
 การบริหารค่าตอบแทน
3(3-0-0)
14318 Management of Electronic Commerce in International Business
 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-0)
14308 Small Business Management
 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3(3-0-0)
10404 Pre3Cooperative Education
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
14202 Labor Relations Management
 การบริหารแรงงานสัมพันธ์
3(3-0-0)
14212 English for Tourism
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
14216 International Trade and Law
 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
14205 International Business Management
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-0)
 2.3.2 กลุ่มวิชาเอกเลือกการจัดการธุรกิจสุขภาพ
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
15402 Facial Treatments
 การดูแลใบหน้า
3(3-0-6)
15202 Western Spa Aromatherapy
 สปาตะวันตก-อโรมาเทอราพี
3(3-0-6)
15304 Tourism Behavior
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3(3-0-6)
55191  
 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใช้บริการ
3(0-12-3)
55110  
 การช่วยเหลือดูแลผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
1(1-0-2)
55108  
 การช่วยเหลือดูแลเด็กและวัยรุ่น
2(2-0-4)
55105  
 ระบบการทำงานในหน่วยบริการสุขภาพ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ฯ
2(1-2-3)
15401 Aesthetic Health Treatments
 การดูแลสุขภาพความงาม
3(3-0-6)
15102 Thai Massage for Health
 การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
15101 Introduction to Spa
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสปา
3(3-0-6)
55193  
 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลเด็กและวัยรุ่น
2(0-8-2)
55109  
 การช่วยเหลือดูแลด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
2(2-0-4)
55106  
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น
2(2-0-4)
00102  
 พัฒนาการตามวัยกับความต้องการของมนุษย์
2(2-0-4)
15303 Spa Development
 การพัฒนาธุรกิจสปา
3(3-0-6)
15302 Reception for Spa Business
 การต้อนรับและประชาสัมพันธ์สําหรับธุรกิจสปา
3(3-0-6)
55107  
 การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
3(3-0-6)
15403 Body Treatment
 การดูแลรักษาร่างกาย
3(3-0-6)
55194  
 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลด้านสูติศาสตร์
2(0-8-2)
55103  
 ระบบการจัดการและอาหารสำหรับผู้ป่วย
1(1-0-2)
15301 Marketing for Spa Business
 การตลาดสําหรับธุรกิจสปา
3(3-0-6)
15201 Basic Western Spa Massage
 พื้นฐานสปาตะวันตก
3(3-0-6)
55104  
 เทคนิคการช่วยเหลือดูแลผู้ใช้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
55101  
 หลักกฎหมาย ขอบเขตและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
1(1-0-2)
55192  
 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
3(0-12-3)
00101  
 ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย์
2(2-0-4)
00103  
 การสื่อสารและการทำงานเป็นทีมในการให้บริการสุขภาพ
2(2-0-4)
55102  
 สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
1(1-0-2)
 2.3.3 กลุ่มวิชาเอกเลือกการตลาด
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
12202 Consumer Behavior
 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
12310 Advertising Media Strategy Management
 การจัดการกลยุทธ์สื่อโฆษณา
3(3-0-6)
12408 Merchandising Display Strategy Management
 การจัดการกลยุทธ์จัดแสดงสินค้า
3(3-0-6)
12413 E-Commerce Management
 การจัดการธุรกิจการค้าอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
12407 Seminar in Marketing
 สัมมนาทางการตลาด
3(3-0-6)
12406 Marketing Management
 การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
12404 International Marketing Management
 การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
12414 E-Marketing Management
 การจัดการการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
10404 Pre3Cooperative Education
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
12410 Promotion Management
 การจัดการการส่งเสริมการตลาด
3(3-0-6)
12308 Industrial Marketing Management
 การจัดการการตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
12306 Retailing Management
 การจัดการการค้าปลีก
3(3-0-6)
12305 Sales Management
 การจัดการการขาย
3(3-0-6)
10405 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
12412 Services Marketing Management
 การจัดการการตลาดบริการ
3(3-0-6)
12307 Direct Marketing Management
 การจัดการการตลาดทางตรง
3(3-0-6)
12405 Marketing Research
 การวิจัยตลาด
3(3-0-6)
12309 Public Relation in Marketing Management
 การจัดการการประชาสัมพันธ์เพื่องานการตลาด
3(3-0-6)
12303 Channels and Logistics Managemant
 การจัดการช่องทางการจัดจําหน่ายและโลจิสติกส์
3(3-0-6)
12203 Product and Price Management
 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
3(0-0-0)
12204 Purchasing
 การจัดซื้อ
3(3-0-6)
12411 Entrepreneurial Marketing Management
 การจัดการการตลาดสําหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | วิทยาลัยเชียงราย | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : Visionnet