วิทยาลัยเชียงราย

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 โปรแกรมวิชา : เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃ
 สาขาวิชา : เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃ

ใช้เมาส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02102 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
3(3-0-6)
01102 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
02101 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
02108  
 ปรัชญา
3(3-0-6)
01101 Thai Politics and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3(3-0-6)
 1.1.1 บังคับเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02103 Language and Communication
 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
 1.1.2 เลือกเรียน    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02101 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
01101 Thai Politics and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3(3-0-6)
02102 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
3(3-0-6)
01102 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
02108 Philosophy
 ปรัชญา
3(3-0-6)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์    12 หน่วยกิต
 1.2.1 บังคับเรียน    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03102 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
03101 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
 1.2.2 เลือกเรียน    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03202 English 4
 ภาษาอังกฤษ 4
3(3-0-6)
03201 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0-6)
03103 Business Thai
 ภาษาไทยธุรกิจ
3(3-0-6)
42202 Basic Chinese 2
 ภาษาจีนระดับต้น 2
3(3-0-6)
03106 Thai Language for Usage
 การใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
42201 Basic Chinese 1
 ภาษาจีนระดับต้น 1
3(3-0-6)
03108 English for Profession
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ
3(2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
 1.3.1 บังคับเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13105 Computer and Business Information Technology
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
3(2-2-4)
13105 Computer and Business Information Technology
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
3(2-2-4)
05102 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
 1.3.2 เลือกเรียน    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05102 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
05101 Basic Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
04101 Science, Man and Environment
 วิทยาศาสตร์ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    96 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    45 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13206 Business Information System
 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3(3-0-0)
10105 Business Ethics and Law
 จริธรรมและกฎหมายทางธุรกิจ
3(3-0-6)
12101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3(3-0-6)
10302 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
10302 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
10303 Business Quantitative Methods
 วิธีการเชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
11103 Financial Accounting
 การบัญชีการเงิน
3(3-0-0)
11202 Managerial Accounting
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-0)
11202 Managerial Accounting
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-0)
10204 Production and Operations Management
 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
3(3-0-0)
06101 Business Law
 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
10203 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
10402 Business Ethics
 จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
11106 Introduction to Accounting Principles
 หลักการบัญชีขั้นต้น
3(3-0-6)
11201 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
13201 Management Information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
10303 Business Quantitative Methods
 วิธีการเชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
11106 Introduction to Accounting Principles
 หลักการบัญชีขั้นต้น
3(3-0-6)
10301 Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
10401 Business Research Methods
 วิธีวิจัยธุรกิจ
3(3-0-6)
10403 Entrepreneurship
 การประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
03203 English for Business 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 1
3(3-0-6)
03204 English for Business 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2
3(3-0-6)
10201 Micro Economics
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)
10202 Macro Economics
 เศรษฐศาสตร์มหภาค
3(3-0-6)
10203 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
10204 Principle of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
11201 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
12101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3(3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
14202 Labor Relations Management
 การบริหารแรงงานสัมพันธ์
3(3-0-0)
14201 Management Psychology
 จิตวิทยาการจัดการ
3(3-0-6)
14304 Quality Management
 การจัดการคุณภาพ
3(3-0-0)
14305 Modern Management
 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่
3(3-0-0)
14201 Management Psychology
 จิตวิทยาการจัดการ
3(3-0-6)
14406 Analysis of feasibility of the project
 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
3(3-0-0)
14407 Seminar in Management
 สัมมนาการจัดการ
3(3-0-0)
10401 Business Research Methods
 วิธีวิจัยธุรกิจ
3(3-0-0)
10403 Entrepreneurship
 การประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
14303 Risk Management
 การจัดการความเสี่ยง
3(3-0-0)
14407 Seminar in Management
 สัมมนาการจัดการ
3(3-0-0)
10301 Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-0)
11301 Taxation 1
 การภาษีอากร 1
3(3-0-6)
14305 Modern Management
 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่
3(3-0-0)
 2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก    42 หน่วยกิต
 2.3.1 กลุ่มวิชาเอกเลือกการจัดการทั่วไป
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต