เมนูหลัก

หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิต ปีหลักสูตรปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ   
  โปรแกรมวิชา : สาขาวิชาการบัญชี   
  สาขาวิชาการบัญชี1292553 4 2.00
  สาขาวิชาการบัญชี1322558 4 2.00
  สาขาวิชาการบัญชี1292563 4 2.00
  โปรแกรมวิชา : สาขาวิชาการจัดการ   
  สาขาวิชาการจัดการ1322553 4 2.00
  สาขาวิชาการจัดการ1322558 4 2.00
  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการการตลาด)1322558 4 2.00
  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทั่วไป)1322558 4 2.00
  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทั่วไป)1322558 4 2.00
  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่)1292563 4 2.00
  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการธุรกิจสุขภาพ)1322558 4 2.00
  โปรแกรมวิชา : สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล   
  สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล1322560 4 2.00
  โปรแกรมวิชา : สาขาวิชาการตลาด   
  สาขาวิชาการตลาด1292565 4 2.00
  โปรแกรมวิชา : -   
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ02547 4 2.00
  สาขาวิชานิติศาสตร์02549 4 2.00
  สาขาวิชารัฐศาสตร์02550 4 2.00
  สาขาวิชาสหวิทยาการพัฒนาการเมือง02552 4 2.00
  สาขาวิชาสื่อสารการท่องเที่ยว02551 4 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ เทียบโอน   
  โปรแกรมวิชา : สาขาวิชาการบัญชี   
  สาขาวิชาการบัญชี1292553 4 2.00
  สาขาวิชาการบัญชี1322558 4 2.00
  สาขาวิชาการบัญชี1292563 4 2.00
  โปรแกรมวิชา : สาขาวิชาการจัดการ   
  สาขาวิชาการจัดการ1322553 4 2.00
  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการการตลาด)1322558 4 2.00
  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทั่วไป)1322558 4 2.00
  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่)1292563 4 2.00
  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการธุรกิจสุขภาพ)1322558 2 2.00
  โปรแกรมวิชา : สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ   
  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ02553 4 2.00
  โปรแกรมวิชา : สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล   
  สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล1322560 4 2.00
  โปรแกรมวิชา : สาขาวิชาการตลาด   
  สาขาวิชาการตลาด1292565 4 2.00
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | วิทยาลัยเชียงราย | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : Visionnet